ANT Programa electoral

PENSEM EN SANT FELIU PERQUÈ PENSEM EN TU

1. EL SOTERRAMENT

Una oportunitat única de futur que cal aprofitar

 

Garantirem el control de la gestió de l’espai alliberat pel  soterrament i els altres espais que la ciutat té i es veuen afectats o condicionats per aquest, perquè s’integrin en el conjunt de la ciutat, configurant el nou model urbanístic, social, econòmic i cultural, la inversió pública i privada del qual ha de permetre:  un pla d’habitatge, un pla d’equipaments, un pla de mobilitat, vialitat i transport, sota criteris de seguretat i amb la participació política i social de la ciutadania.


Farem un seguiment exhaustiu realitzat per professionals qualificats del desenvolupament i execució del pla urbanístic de l’ espai alliberat.


Recuperarem el projecte de construcció de la Ciutat de la Justicia, àmpliament publicitat en anteriors campanyes electorals, però mai reclamat per els equips de govern, passant a formar part dels diferents compromisos oblidats de la Generalitat de Catalunya.

 

2. SERVEIS SOCIALS:

Lacompanyament de les persones fins a la seva plena autonomia

 

Construcció del mapa dels serveis socials de la ciutat (persones en risc d’exclusió social, persones vulnerables, famílies desestructurades, persones dependents, etc.).

 

Actuació proactiva dels funcionaris de l’Ajuntament en la detecció i posterior acollida de les persones o grups socials amb necessitats específiques d’ ajut. Aquests ajuts s’ han de fonamentar a facilitar la recuperació de la plena autonomia vital.

 

Els serveis socials atendran amb rapidesa les peticions d’ajut.

 

L’accés als Serveis Socials es farà, preferentment, mitjançant atenció personal. S’establirà un sistema de triatge o selecció per establir l’ ordre de prioritat en l’ atenció i gestió dels casos. També es podrà accedir per cita prèvia per a tots aquells tràmits i gestions que no requereixin ser tractats amb urgència.

 

Els recursos econòmics municipals que assignats a cada cas seran gestionats segons correspongui per Llei o Normativa.

 

Totes les subvencions i ajuts assignats ho seran amb una finalitat concreta, entenent-se com a temporals.

 

 

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA:

La diversitat del teixit industrial i comercial com a instrument per garantir l’estat del benestar

 

COMERÇ:

Acompanyament i suport del comerç local per facilitar el seu desenvolupament en àrees estratègiques com el màrqueting, captació i manteniment de clients, desenvolupament de venda en línia, disseny d’aparadors, gestió fiscal, laboral, comptable, etc.

 

Per a això es potenciarà l’oficina d’atenció a l’emprenedoria i el comerç on es millorarà l’oferta de formació, assessoria i consultoria integral.

 

Es crearà una ruta consultable per codi QR present a tots els espais comercials de la ciutat, on es pugui conèixer tot el comerç establert als diferents barris de la ciutat per afavorir la compra de proximitat.

 

Potenciarem la celebració de jornades especials de comerç amb coordinació de  associacions de comerç local (Nit del comerç, Forastocks, etc.). S’establiran horaris i localitzacions especials, si és necessari, per a la seva celebració.

 

INDÚSTRIA:

Reindustrialització utilitzant els plans ja aprovats, Torrent del Duc, Cimentera, Carretera de la Sanson.

Impuls d’un pla de millora dels sectors industrials Armenteres, Masor i Riera de la Salut que abordi de manera prioritària la millora de l’estat deficitari dels mateixos.

 

Es revisaran, per a la seva racionalització i simplificació, els tràmits administratius (llicències d’activitat, permisos d’obertura, etc.).

 

Potenciar el comerç i la indústria locals a través de la Fira com a aparador i motor de l’activitat econòmica de la ciutat.

 

 

4. PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI:

Aprofitant l’oportunitat que ens brinda el soterrament elaborarem un model de ciutat que contempli una transformació urbanística integral pensant en la millora de la mobilitat, l’habitatge, els equipaments i el transport.

 

Potenciarem la rehabilitació d’edificis i habitatges per millorar la seva eficiència energètica i qualitat en general, elaborant un catàleg que inclogui tots els immobles susceptibles de ser rehabilitats.

 

Es reforçarà l’oficina d’atenció i assessorament als propietaris d’habitatges a rehabilitar per facilitar els tràmits administratius i assessorar en l’obtenció d’ajuts i subvencions.

 

Revisarem les ordenances municipals per facilitar els tràmits administratius d’obtenció de permisos i llicències, així com l’adequació dels preus dels impostos i taxes públiques.

 

 

5. GESTIÓ DEL TERRITORI:

Una ciutat neta, segura i ben mantinguda, una ciutat de tots


Els plecs de condicions de les contractes municipals tindran una durada curta i s’ hi marcaran objectius de compliment.


Sotmetrem a auditories periòdiques les concessions de serveis municipals (recollida de residus, neteja viària, jardineria i neteja d’edificis públics).


Es realitzarà una actuació especial a l’inici del mandat consistent a posar a punt la neteja viària, de parcs i jardins.


S’ atendran de forma prioritària i urgent les anomalies a la via pública,  molt especialment l’enllumenat nocturn.


Les queixes formulades pels ciutadans es respondran en un termini màxim de 30 dies. Es donarà resposta de la seva resolució o dels treballs en curs.


Es dotarà el servei de manteniment amb els recursos suficients perquè sigui efectiu.

Es garantirà el compliment estricte de les Ordenances Municipals i normes generals per a     promoure el civisme i la convivència.


Es faran campanyes de conscienciació ciutadana per evitar conductes incíviques en temes com patinets, tinença de mascotes, soroll i aldarulls en hores de descans, etc.


Amb la finalitat que hi hagi una compactació i coordinació efectiva de serveis, la Policia Local donarà suport a les diferents àrees de l’Ajuntament atès el seu coneixement de la ciutat, informant d’ anomalies i situacions que requereixin intervenció immediata.


Es sancionarà els infractors cursant els respectius expedients sancionadors.


6. TRANSPARÈNCIA:

La transparència com a element generador de confiança en la gestió de l’Ajuntament

 

Realitzarem una auditoria independent a l’ inici de mandat i cada any, que es farà pública, de  manera  comprensible,    perquè  els  ciutadans   coneguin  l’ estat  real  dels  comptes  de l’Ajuntament.

Publicarem anualment un informe detallat del grau de compliment dels compromisos adquirits a l’ inici del mandat.

 

7. EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT:

Com a motor del creixement físic, mental, emocional, social i espiritual de les persones

 

Seguirem enfortint la cultura popular, les festes populars, ex.: «Festa Major, Cavalcada de Reis, etc.» donant el màxim suport a les Entitats de la ciutat.

 

Dissenyarem i desenvoluparem un pla de promoció cultural lligat a les diferents arts: literatura, pintura, teatre, música, dansa, etc., amb col.laboració amb les entitats de la nostra ciutat.

Crearem el premi literari «Sant Llorenç» adreçat a escriptors locals de diferents edats, tant en llengua catalana com castellana.

 

Revisarem els equipaments actuals de cultura i esports de la ciutat per dimensionar-los adequadament a cada barri. Aprofitarem les oportunitats que generarà el soterrament per dissenyar nous equipaments tant en els espais alliberats com en els espais lliures dels barris amb dèficits.

Fomentarem l’ús d’espais culturals i esportius de la ciutat «Biblioteca, patis d’escoles i col·legis, etc.» adequant els seus horaris.

 

Fomentarem la creació d’un espai museístic perquè artistes i col·leccionistes locals puguin exposar la seva obra de forma temporal o permanent.

 

Donarem l’accés a la cultura i l’esport a tots els ciutadans per igual.

 

8. ATENCIÓ A LES PERSONES:

Com a foment del benestar en totes les etapes de la vida

 

Desenvoluparem un pla d’atenció a la infància en risc d’exclusió social o de patir algun tipus de maltractament.

 

Reclamarem a l’administració competent la reapertura del servei de pediatria en el CAP El Pla.

Elaborarem un pla de millora, adequació i ampliació dels parcs infantils de la ciutat.

Adequarem espais públics, adaptant-los a les diferents edats perquè siguin llocs de trobada, de lleure i de pràctica d’esports de carrer.

 

Impulsarem la participació dels joves  a la vida associativa de la ciutat.

 

Promourem activitats que afavoreixin un envelliment actiu, que afavoreixin perllongar  l’autonomia dels més grans.

 

Revisarem i treballarem amb l’administració competent la millora i ampliació de les places residencials per a gent gran i persones amb grau de dependència.

 

Treballarem per aconseguir equipaments per a les persones amb diversitat funcional i intel·lectual, atès que es tracta d’un col·lectiu amb moltes necessitats i poca visibilitat.

 

 

9. SEGURETAT CIUTADANA:

Garant d’una vida en llibertat

 

S’adaptarà la plantilla d’agents de Policia Local perquè es garanteixi un servei òptim. Es cobriran les vacants i s’elaborarà un pla estratègic per preveure la cobertura de les jubilacions de forma immediata, tenint en compte el període formatiu dels nous agents.

Es fomentarà un nou model de proximitat amb la presència de patrulles culers per garantir la seguretat i dissuadir conductes incíviques.

 

 

10. ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT:

Aspecte bàsic de l’ eficàcia i de l’eficiència del servei que es presti als ciutadans


Es reorganitzarà l’organigrama de l’Ajuntament per donar una millor atenció al ciutadà i major eficiència en els serveis prestats.


S’eliminaran els càrrecs de confiança el treball dels quals ja té cobertura per part de funcionaris de carrera.


Es dotaran correctament les plantilles dels departaments d’ Intervenció, manteniment i Policia Local.